Non scholae sed vitae discimus
 • tėvų forumas
 • 35 laidos
 • Buk saugus
 • Mokslo ir žinių šventė
 • #Beactive
 • Kalbų diena
 • Nordplius_Latvija
 • Lietuvos veliava
 • Gimnazijos gimtadienis
 • Ladygolas

Priėmimo taisyklės

Priimant į gimnaziją, gimnazijos direktoriui pateikiami dokumentai:

 1. prašymas priimti mokytis, nurodant gyvenamąją vietą, ugdymo programą, klasę (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
 2. priimamo mokytis asmens tapatybės dokumentas arba gimimo liudijimas (kopija);
 3. įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentas, liudijantis ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalas);
 4. pažymą apie vaiko gyvenamosios vietos deklaravimą;
 5. vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Gimnazistai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.;
 6. dvi vaiko dokumentines nuotraukas (formatas 2×3);
 7. asmens bylos kopija (pažyma apie mokslo pasiekimus, sveikatos pažyma ir kt.).
 8. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys priimami pateikę 1–7 punktuose nurodytus dokumentus, Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, gydytojo įvertinimą ir rekomendaciją ar sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendaciją;

PRAŠYMO FORMA, MOKINIŲ REGISTRUI TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMA