Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, mokytoja Ilona Žilinskienė. Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus. Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams, mokytoją, duomenų apsaugos pareigūnę – Iloną Žilinskienę, tel. (8 5) 237 1485, el. paštu dap@gediminogimnazija.lt, Ežero g. 14, LT-15170, Nemenčinė, Vilniaus r. sav.


Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Privatumo politika
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka


Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paskutinis atnaujinimas 2023 26 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija