Nemenčinės Gedimino gimnazijos logopedė Ligita Varaneckienė

Logopedo pagalba teikiama darbo metu  (pagal sudarytą  logopedo darbo tvarkaraštį klasių pogrupiams ir individualiai SUP poreikių vaikams). Kuruoja 1-4 klases.

Darbo laikas :
Pirmadienis- 13.50-16.00
Antradienis- 11.00-16.00
Trečiadienis- 12.30-16.00
Ketvirtadienis -12.10-16.00
Penktadienis- 11.00-15.30

Konsultuotis, iškilus klausimams galima kreiptis tel. 867400383 ir TAMO dienyne, rašant pranešimus Logopedo pagalbos teikimo uždaviniai:

  • Bendradarbiaudama su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), tėvais (globėjais, rūpintojais) padeda įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus gimnazijos bendruomenėje.
  • Atlieka logopedinį mokinio vertinimą.
  • Teikia logopedo pagalbą pradinių klasių mokiniams, turintiems fonetinių ir fonologinių sutrikimų, individualią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių, turinčių SUP, grupei.
  • Bendradarbiauja su pradinių klasių mokytojais, numatant pagalbos kryptis
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.
  • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja logopedinės pagalbos klausimais mokinių, turinčių SUP, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese.

Paskutinis atnaujinimas 2021 17 gruodžio – Nemenčinės Gedimino gimnazija