Lietuvos Respublikos Konstitucija
Vaiko teisių konvencija
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Valstybės pažangos strategija ,,Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas
Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas
Geros mokyklos koncepcija
Švietimo aprūpinimo standartai
Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Žmogaus saugos bendroji programa
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
Etninės kultūros bendroji programa
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas


Švietimo įstaigų higienos normos:

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt   


Vilniaus r. savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys švietimą:

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas
Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas
Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas
Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone specialiaisiais reisais tvarkos aprašas
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams
Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas 
Daugiau savivaldybės teisės aktų galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieškoje https://web.vrsa.lt/vaktai  

Paskutinis atnaujinimas 2023 18 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija