Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos vidurinio ugdymo planas

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokomojo dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Paskutinis atnaujinimas 2023 25 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija