Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Gimnazijos pradinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis, atostogos, kt. aktuali informacija

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą


Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Gimnazijos pagrindinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis, atostogos, kt. aktuali informacija

Vilniaus r. Gedimino gimnazijos gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (pridedama)

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą


Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos vidurinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis, atostogos, kt. aktuali informacija

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokomojo dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą


Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Teisės aktai, reglamentuojantys Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bei pagalbos jiems teikimą:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas 

Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba


Gabių vaikų ugdymas

Aktuali informacija apie gabių vaikų ugdymą, olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimą

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  


Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. 

Mokyklos neformaliojo švietimo grupės

Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti gimnazijoje / mokykloje veikia muzikos, šokių, dailės, dramos, sporto, techninės kūrybos, informacinių technologijų, kalbų, kraštotyrinio, etnokultūrinio, saugaus eismo, gamtamokslinio ugdymo, pasaulio pažinimo, sveikos gyvensenos, technologijų, …. neformaliojo švietimo grupės (būreliai), ansambliai ……. (pavadinimai)

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo grupių (būrelių) tvarkaraštis.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino patalpose vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas

Be to, gimnazijoje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 

Kultūros pasas. Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą.

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Paskutinis atnaujinimas 2023 3 vasario – Nemenčinės Gedimino gimnazija