Socialinis pedagogas:
Vilius Ščerbickas

Darbo laikas:
pirmadienis, trečiadienis – 9:00-14:00
antradienis, ketvirtadienis – 9:00 – 15:30
penktadienis – darbas nuotoliniu būdu (skambučiai, el. laiškai, VGK posėdžiai Vilniaus r. savivaldybėje ir kt.)

Konsultacijos vyksta iš anksto susitarus: Tel. 869501126 arba el. paštu vscerbickas@gmail.com

Socialinė pedagogė kuruojanti 1 – 5 kl.:
Natalija Kriaučiūnienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – 8:00 – 13:10 val.
Antradienis, ketvirtadienis – 8:00 – 15:00 val.
Trečiadienis – 10:35 – 13:10 val.
Penktadienis – 8:00 – 14:15 val.

Darbo ir konsultavimo būdai/  priemonės:
Telefonas: 86 56 22 567, el. p.: natalija.kriauciuniene@gmail.com, zoom, MS teams platforma.

Asmuo norintis gauti konsultacijas registruojasi el. paštu natalija.kriauciuniene@gmail.com, sutariama dėl konsultavimo būdo, numatomas susitikimas zoom arba MS teams platformoje. Konsultavimo proceso metu laikomasi konfidencialumo ir dokumentacijos, duomenų apsaugos principo.

Gimnazijoje taikoma mediacija. Tai yra tarpininkavimas, kai konfliktai sprendžiami pokalbiais.

Pagalba teikiama socialinio pedagogo darbo metu.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

  1. padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
  2. ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
  3. tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
  4. padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

  1. konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
  2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;
  3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
  4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;
  5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

Vaikams ir mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį.

Atnaujinta 2020-12-15

 

Paskutinis atnaujinimas 2020 15 gruodžio – Nemenčinės Gedimino gimnazija