👩‍👦 Socialiniai pedagogai rūpinasi vaiko saugumu ir socialine adaptacija, vykdo patyčių prevenciją, kartu su klasės vadovu, kitais kolegomis sprendžia vaikui dėl neigiamos socialinės aplinkos kylančius mokymosi sunkumus, gina jo teises ir primena pareigas.

Konsultacijos vyksta iš anksto susitarus, pateikus informaciją nurodytais kontaktais

Kuruojamos klasės 1 – 5 klasės 6 – 12 klasės
  Socialinė pedagogė metodininkė

Natalija Kriaučiūnienė

Socialinis pedagogas

 Vilius Ščerbickas

Kontaktai tel.: 86 56 22 567
el. p.: natalija.kriauciuniene@gmail.com
tel. 86 95011 26
el. p.: vscerbickas@gmail.com
Darbo laikas I. 12.00 – 13.00 val.

II, III, V. 8.00 – 16.00 val.

IV. 8.00 – 12.00 val.

I, III. 9.00 – 14.00 val.

II, IV. 9.00 – 15.30 val.

V. darbas nuotoliniu būdu

Konsultavimo proceso metu laikomasi konfidencialumo, dokumentacijos, duomenų apsaugos principo iš visų dalyvaujančių jame asmenų!

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
 • ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;

tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas; funkcinis mokinio elgesio vertinimas.

pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus; sudaromi elgesio intervencijos/ pagalbos planai.

tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

Gimnazijoje taikoma mediacija (tarpininkavimas). Mediacija yra taikus konflikto sprendimo būdas, kurio metu konflikto dalyviai, padedant trečiajai neutraliai ir nešališkai šaliai, siekia rasti konflikto dalyviams tinkamą sprendimą. Mediatorius padeda sumažinti įtampą tarp šalių, palengvina bendravimą. Taikant mediaciją sprendžiama problema, o ne „kovojama“ su asmeniu. Mediacija – dialogas, kurio esmė – konstruktyvus konfliktų valdymas, sudarant galimybes užtikrinti interesų pusiausvyrą.  Šio proceso metu siekiama tarpusavio susitarimo, todėl, pavykus susitarti, laimi abi pusės, išsaugomi geresni tarpusavio santykiai ateityje. Mediacijos procesas visiškai konfidencialus. Dėl mediacijos kreiptis el. p.: natalija.kriauciuniene@gmail.com 

Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį.

Darbo ir konsultavimo būdai/  priemonės:
Telefonas: 86 56 22 567, el. p.: natalija.kriauciuniene@gmail.com, zoom, MS teams platforma.

Asmuo norintis gauti konsultacijas registruojasi el. paštu natalija.kriauciuniene@gmail.com, sutariama dėl konsultavimo būdo, numatomas susitikimas zoom arba MS teams platformoje. Konsultavimo proceso metu laikomasi konfidencialumo ir dokumentacijos, duomenų apsaugos principo.

Gimnazijoje taikoma mediacija. Tai yra tarpininkavimas, kai konfliktai sprendžiami pokalbiais.

Pagalba teikiama socialinio pedagogo darbo metu.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 1. padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
 2. ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 3. tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 4. padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdai:

 1. konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
 2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;
 3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
 4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;
 5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.

Vaikams ir mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį.

 

Paskutinis atnaujinimas 2022 6 spalio – Nemenčinės Gedimino gimnazija