Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta etikos mokytoja Ilona Žilinskienė.  Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu. 

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – etikos mokytoją Iloną Žilinskienę tel. (8 5) 2371485, el. paštu  ilona.drevinskiene@gmail.com , Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas 2020 13 kovo – Nemenčinės Gedimino gimnazija