Non scholae sed vitae discimus
 • Lietuvos veliava
 • Ladygolas
 • 35 laidos
 • Nordplius_Latvija
 • tėvų forumas
 • Mokslo ir žinių šventė
 • #Beactive
 • Buk saugus
 • Kalbų diena
 • Gimnazijos gimtadienis

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo pagalba gimnazijoje

Specialioji pedagogė Giedrė Puškorienė

kab. 207

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena Etatinis darbo laikas Pamokinis darbo laikas Pietų pertraukos laikas
I 8:50 – 16:00

8:50 – 12:50

13:50 – 15:25

12:50 – 13:30
II 8:50 – 16:00

8:50 – 12:50

14:40 – 15:25

12:50 – 13:30
III 10:00 – 15:45

10:00 – 10:45

11:10 – 14:35

10:45 – 11:10
IV 8:50 – 15:45

8:50 – 11:55

13:50 – 14:35

12:50 – 13:30

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas yra asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, (toliau – SUP) ugdymosi veiksmingumo didinimas.
Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys SUP, išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų. Vienu etatu dirbantis specialusis pedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 27 mokiniams, turintiems SUP, ugdomiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba.

Pagrindinės specialiojo pedagogo darbo formos yra:

 • Pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), kurių metu padedama mokiniams, turintiems SUP, įsisavinti ugdymo turinį, lavinamos sutrikusias funkcijas. Esant poreikiui specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.
 • Pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas dėl mokinio ugdymo optimizavimo taikant moksliškai pagrįstus ugdymo būdus. Teikiama metodinė pagalba.
 • Mokytojui kreipusis į Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK), VGK gavus mokinio tėvų sutikimą, specialusis pedagogas atlieka mokinio pedagoginį gebėjimų, įgūdžių, žinių, mokymosi pasiekimų įvertinimą. Gavus tėvų sutikimą, kreipiamasi į Vilniaus rajono pedagoginę psichologinę tarnybą dėl išsamesnio ištyrimo ir rekomendacijų pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.

Mokininio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos apraša